مدرسه پیشرفت

حلقه های میانی با پیشتازی زنان

۳۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۰۲ساعت
۲

نوآوری اجتماعی

۴۵,۰۰۰ تومان
۰۱:۲۶ساعت
۱

طلبه انقلابی و انقلاب در طلبگی

۳۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۱۱ساعت
۱

نتایج اجرایی ۳۲ سال سیاست های تعدیل اقتصادی

۷۵,۰۰۰ تومان
۰۱:۵۴ساعت
۱

تربیت مربی قیام جوانان

۲۸۵,۰۰۰ تومان
۰۹:۱۶ساعت
۵

سینما پیشرفت

۷۵,۰۰۰ تومان
۰۲:۳۷ساعت
۳

حکمرانی دینی

۳۰,۰۰۰ تومان
۰۰:۵۴ساعت
۲

الگوهای موفق اجتماعی حل مسأله

۱۵,۰۰۰ تومان
۰۰:۱۶ساعت
۲

چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی

۵۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۴۳ساعت
۲

حلقه های میانی با پیشتازی زنان

۳۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۰۲ساعت
۲