دکتر سهیل احمدی

  • دکتری الهیات
  • فقه و مبانی حقوق
  • پژوهشگر حوزه فقه رسانه و روایت
  • مدیر مرکز رشد و شتابدهی مع فرهنگی
  • مدرس دانشگاه
  • مجری کارشناس صدا وسیما
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

روایت پیشرفت از دوره رسانه و پیشرفت