روح الله متقی

  • مسئول آموزش خبرگزاری تسنیم
  • کارشناس رسانه
  • دکتری رسانه و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

شیوه های سوژه یابی رسانه ای مبتنی بر جریان پیشرفت از دوره رسانه و پیشرفت