محمدامین طارمی

مسئول معاونت رشد و کادر سازی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

مجید شجاع

مسئول دبیرخانه ی طرح نظام توحیدی در آموزش و پرورش