محمد جوانی

  • ارشد علوم شناختی و رسانه از دانشگاه تهران
  • مدرس و مسئول کمیته جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

سواد رسانه ای ضرورت ها و چالش ها از دوره رسانه و پیشرفت

ایده های رقیب نسبت به رسانه و پیشرفت از دوره رسانه و پیشرفت