محمدامین طارمی

  • معلم و دانش آموخته ی رشته ی الهیات از پردیس شهید مفتح شهر ری(تهران)
  • مسئول معاونت رشد و کادر سازی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
  • مسئول سابق معاونت علمی مرکز بسیح دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

مسئولیت حکومت اسلامی در نظام تعلیم و تربیت از دوره معلمان افسران پیشرفت