مجید شجاع

  • معلم و دانش آموخته ی رشته ی آموزش شیمی از دانشگاه فرهنگیان تهران(پردیس شهید چمران)
  • مسئول دبیرخانه ی طرح نظام توحیدی در آموزش و پرورش
  • مسئول اسبق حوزه ی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران
  • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :
  • معنا و ضرورت تحول در ایده پیشرفت انقلاب اسلامی از دوره معلمان افسران پیشرفت