هیربد قضایی

  • کارشناس علوم سایبرنتیک
  • پژوهشگر و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین
  • مسئول کمیته مطالعه و تحلیل دکترینهای نظامی آمریکا در حوزه سایبر
  • تالیفات تخصصی و متعدد در حوزه سایبر
  • و…
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

حکمرانی سایبری و تمدن سازی از دوره رسانه و پیشرفت