علی عظیمی

  • معلم و دانش آموخته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد
  • رتبه 15 کنکور علوم تربیتی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • عضو مرکز مطالعات تعلیم و تربیت مبنا
  • دبیر سابق انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان پردیس بهشتی مشهد
سرفصل های تدریس شده توسط استاد :

نظام مسائل آموزش و پرورش  از دوره معلمان افسران پیشرفت